620512 01

สีสรรค์ปันรอยยิ้ม โรงเรียนวัดสารวนาราม จ.ปราจีนบุรี

ชมรมอาสาพัฒนาชนบท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการสีสรรค์ปันรอยยิ้ม  ในระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2562 เพื่อช่วยเหลือเยาวชน ณ โรงเรียนวัดสารวนาราม ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้จัดกิจกรรมการสันทนาการให้กับน้อง และ ร่วมกันปรับปรุงทัศนียภาพให้กับโรงเรียนอีกด้วย