620517king 12

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นอกจากนี้ยังได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และ พิธีปลูกต้นรวงผึ้ง “ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10” ณ บริเวณศาลาประดิษฐานพระพุทธวจนะปัญญา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ เพื่อรักษาธรรมชาติให้มีความยั่งยืนสืบไป