International Student Farewell

International Student Farewell

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดงาน International Student Farewell ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ที่สำเร็จการศึกษา และจะเดินทางมาเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และวิทยาลัยนานาชาติ ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

          ในการนี้ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ และผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ร่วมให้การ ต้อนรับ และให้เกียรติรับประทานอาหารกลางวันกับนักศึกษาและครอบครัว โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กิจการนานาชาติ อำนวยความสะดวกในการจัดงานดังกล่าว