620525 19

EXECUTIVE ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER

  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดกิจกรรม “Executive Alumni Redesign NIDA Together” ระดมแนวคิด มุมมองการบริหารงานจากนักศึกษาเก่าของสถาบัน ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน

          โดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี กล่าวต้อนรับและแนะนำภาพรวมของสถาบัน ต่อด้วยการทำกิจกรรมระดมความคิด มองภาพอนาคตของสถาบันร่วมกัน โดย ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผช.เลขาธิการ สำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และรศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรร่วมกันในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อนำแนวคิด หลักการบริหารงานจากนักศึกษาเก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของสถาบันให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป