620529 08

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนม พรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 2 คน คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม และ อาจารย์ภราเดช  พยัฆวิเชียร และมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร รวมจำนวน 2,143 คน โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า

          “ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ ต่างก็มีความรู้ในศาสตร์การพัฒนาเป็นต้นทุนที่ดีสำหรับจะออกไปเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานพัฒนาต่อไป แต่การจะพัฒนาสิ่งใดนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ เป็นทุนแล้ว ยังต้องอาศัยปัจจัยส่งเสริมที่สำคัญ คือความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่จะได้รับผลจากการพัฒนาด้วย ความร่วมมือดังกล่าวจะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนทุกฝ่าย มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนา ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพิจารณาไตร่ตรอง และตัดสินใจร่วมกันในประเด็นต่างๆ ด้วยเหตุนี้ จึงอาจจะต้องใช้เวลาและต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่อาจรีบเร่งกระทำโดยอาศัยเพียงความรู้ในหลักวิชาการอย่างเดียวได้ ขอให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนา ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ ว่าการพัฒนานั้น จะต้องค่อยสร้างค่อยเสริมไปทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับ และควรจะต้องเป็นการทำไป พิจารณาไป ปรับปรุงไปแม้อาจจะต้องใช้เวลาเป็นแรมปี แต่ผลที่ได้ จะเป็นความเจริญมั่นคงที่ยั่งยืนและเที่ยงแท้”