620523n 02

อบรมหลักสูตร วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสำหรับผู้บริหาร

 สถาบันได้จัดอบรมหลักสูตร วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสำหรับผู้บริหารและผู้เป็นกรรมการชุดต่างๆ ของสถาบัน เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดต่างๆ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับรับแต่งตั้งทั้งระดับหน่วยงาน และรับดับสถาบันได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต จัดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียริจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว