620606 09

งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง

   เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

          โดยกิจกรรมภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษโดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย การนำเสนอผลงานวิจัย 11 เรื่อง จากคณาจารย์นิด้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ระดับองค์กร และระดับชุมชน รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการ “พอเพียงเพื่อยั่งยืน” เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของในหลวง ร.9 สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป