620705 02

ครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในในวันครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคเช้ามีพิธีทำบุญทางพุทธศาสนา โดยมี รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

          ภายในงานมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในร่วมแสดงความยินดี ช่วงบ่ายมีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ รัฐประศาสนศาสตร์: นโยบายสาธารณะเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทย โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์