620712 02

นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

 ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และอาจารย์จากคณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          โดยพูดคุยเรื่องการทำความร่วมมือ ในหลักสูตร 4+1 ระหว่าง สจล กับ นิด้า เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะนิเทศศาสตร์ฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์