610822 03

พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด

 คณะทำงานหลักสูตรปริญญาตรีควบโท สาขาวิศวกรรมการเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และคุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ CLSA และกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำความคิดเห็นมาพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาดการเงิน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด