ประธานศาลรัฐธรรมนูญฯ ฮังการี บรรยายพิเศษให้แก่คณะนิติศาสตร์

ประธานศาลรัฐธรรมนูญฯ ฮังการี บรรยายพิเศษให้แก่คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฮังการีและภริยา เดินทางเยือนศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ โดยมี รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ.นเรศร์ เกษะประกร คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ

          พร้อมด้วย H.E. Mr. Szilveszter Bus เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะ โดยได้รับเกียรติจาก H.E. DR. TAMÁS SULYOK ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฮังการี บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศาลรัฐธรรมนูญฮังการี และบทบาทในระบบกฎหมายของฮังการี” และ Mr. József Csóti  ผู้อานวยการสานักการคลัง ศาลรัฐธรรมนูญฮังการี บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความเป็นอิสระทางด้านการคลังของศาลรัฐธรรมนูญฮังการี” ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และบุคลากรศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563