581114 11zon

คืนสู่เหย้า Orange Night 2015

คืนสู่เหย้า Orange Night 2015

          เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดงานคืนสู่เหย้า (Orange Night 2015) โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด คณบดีคณะสถิติประยุกต์ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ภายในงานมีการแสดงรำอวยพร กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการแสดงจากนักศึกษาปัจจุบัน การแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ และการจับสลากรับของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงานนอกจากนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติมาร่วมงานและขึ้นกล่าวความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลง 5 ทศวรรษ ของสถาบัน และ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้เกียรติมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์ จำนวน 20,000 บาท โดย คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ นายกสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ