581116 11zon

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4 วิทยาเขต ศึกษาดูงาน

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4 วิทยาเขต ศึกษาดูงาน

          เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจาก 4 วิทยาเขต เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการประชาสัมพันธ์ ภายในงานมีการบรรยายและ Work shop เรื่อง ?การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าชมห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ และหอสมุดสุขุม นวพันธ์ สร้างความประทับใจ แก่คณะศึกษาดูงาน เป็นอย่างมาก