630117 06

เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นสาหรับ นักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทย รวมไปถึงการเรียนรู้แบบสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และเข้าใจความต่างของคนในสังคม

          โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษา ต่างชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถปรับตัวและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งยังถือเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยได้จัดไปในวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี