630117e 02

แสดงความยินดี

    เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า ร่วมแสดงความยินดีกับ “คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เคยได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน ประจำปี 2561 และโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2562 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์