poster niti581130 11zon

คณะนิติศาสตร์โครงการศึกษาดูงาน

คณะนิติศาสตร์โครงการศึกษาดูงาน

          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ณ จังหวัดระยอง โดยวันที่ 28 พ.ย. 58 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และวิชาการค้นคว้าอิสระ และวันที่ 30 พ.ย. 58 เป็นกิจกรรมศึกษาดูงานศาลปกครองระยอง ได้รับเกียรติจาก นายณัฐ รัฐอมฤต รองอธิบดีศาลปกครองระยอง และนายชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

คณะนิติศาสตร์โครงการศึกษาดูงาน