มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้มีอุปการะคุณ

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้มีอุปการะคุณ

  ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้นำกระเช้าปีใหม่ ในนามของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไปมอบแด่ นางสาว ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และแด่ พล.ต.ต. ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เพื่อแสดงความขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ 2563