581026 11zon

สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย – จีน ครบรอบ 40 ปี

สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย - จีน ครบรอบ 40 ปี

          สัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย – จีน ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยฉางโจว ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย – จีน ครบรอบ 40 ปี ระหว่างวันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2558 ณ เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างจีนและไทยโดย ได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครเซี่ยงไฮ้ และในโอกาสนี้ รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย