581122 11zon

สัมมนาหัวข้อ Trends@Film ความคิด ความหวัง ของคนทำหนังไทย

สัมมนาหัวข้อ Trends@Film ความคิด ความหวัง ของคนทำหนังไทย

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่นที่ 6 จัดสัมมนาหัวข้อ “Trends@Film ความคิด ความหวัง ของคนทำหนังไทย” โดยได้รับเกียรติจากผู้มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ไทย ได้แก่ คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว คุณบัณฑิต ทองดี คุณคมกฤษ ตรีวิมล และ อ.ไศลทิพย์ จารุภูมิ ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี