581127 11zon

ประชุมยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 11

ประชุมยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 11

          เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “ถอดบทเรียนคอนเวอร์เจ้นท์ จากอดีตสู่อนาคต” ณ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคุณชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์ แห่งชาติ ร่วมเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังมี คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ ผู้อำนวยการ สถาบันอิศรา และคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก