581129 11zon

50 th NIDA MBA BIKE & RUN

50 th NIDA MBA BIKE & RUN

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม 50 NIDA MBA BIKE & RUN บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงหลายท่านเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน คุณธนากร เกษตรสุวรรณ พร้อมทั้งคณะศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก