581202 02 11zon

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดี

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดี

          พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดย ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภาคเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตร บริเวณหน้าอาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งเจ้าหน้าของสถาบันร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดี

          นอกจากนี้ สถาบันได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ก่อตั้งสถาบัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในสถาบันจำนวน 35 หน่วยงานร่วมวางพานพุ่ม จากนั้น ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติมอบโล่ให้กับนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1.พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 2.พันเอก นพดล แทนขำ นักศึกษาเก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 3.พันตำรวจเอก สุพล ค้ำชู นักศึกษาเก่าคณะสถิติประยุกต์ 4.นางสาวจารุวรรณ คงตระกูล นักศึกษาเก่า คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5.นางศรีวงศ์ โน นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 6.นายจิรัฐ เจนพึ่งพร นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และมอบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่ นางพรทิพย์ โรจนพิทยากร บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักบรรณสารการพัฒนา

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดี