581203 02 11zon

ทำซั้งเชือกหรือหญ้าทะเลเทียม แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

ทำซั้งเชือกหรือหญ้าทะเลเทียม แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

          นักศึกษาคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมทำซั้งเชือกแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกิจการทำซั้งเชือกหรือหญ้าทะเลเทียม แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลนครระยอง (แหลมเจริญ) ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการ สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล โดยมีนายวรรณ ชาตรี ผู้อำนวยการ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ อาจารย์ประจำวิชาสัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำคณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต กลุ่มจิตอาสาและชาวประมงปากน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมทำซั้งเชือกหรือหญ้าทะเลเทียม ให้เป็นแหล่งหลบภัย วางไข่ และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง

ทำซั้งเชือกหรือหญ้าทะเลเทียม แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน