581216 02 11zon

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

          ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้แทนอธิการบดี พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรของสถาบัน เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเทพลีลา (พระอารามหลวง) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยในโอกาสนี้ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ มอบเงินให้กับสำนักเขตบางกะปิร่วมสมทบทุนในการจัดพิธี จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก