581226 02 11zon

พิธีเททองหล่อพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง

พิธีเททองหล่อพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ และสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก พระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัยฯ) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

          นอกจากนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธี ได้มีการจัดแถลงข่าว “การจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญา” บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบุญชนะ อัตถากร โดยได้เกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นากยสมาคมนักศึกษาเก่าฯ และอาจารย์สุนทร วิไล ผู้ออกแบบพระพุทธวจนะปัญญา รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี เปิดเผยว่า ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 และในปี 2559 สถาบันจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 แห่งการก่อตั้งสถาบัน จึงได้ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสร้างพระพุทธรูปประจำสถาบัน โดยสถาบันได้รับพระกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระพุทธรูปประจำสถาบันว่า “พระพุทธวจนะปัญญา” และบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานที่ชายผ้าทิพย์ขององค์พระ พร้อมกันนี้ ยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง เพื่อเปิดโอกาสให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้เช่าบูชาโดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการดำเนินโครงการขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ และสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีเททองหล่อพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง

          นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้จะจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลองที่มีพุทธลักษณะผสมผสานร่วมสมัยในลักษณะทางพุทธสฺลปะแบบสุโขทัย อยุธยาและปัจจุบัน โดยมีรูปพรรณสัณฐานอนุโลมตามมหาปุริสลักษณะหรือมหาบุรุษลักษณะ ที่พรรณาไว้ในปฐมสมโพธิกถาและคัมภีร์ลิลิตวิสูตร ในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิและปางมารวิชัย พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้พระธรณีเหนือฐานบัวและฐานสิงห์ ประกอบเป็นแท่นรับพร้อมผ้าทิพย์ และได้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐาน ณ กึ่งกลาง มีลวดลายประดิษฐ์เป็นภาพดอกบัวและใบประดับอยู่ขอบชายผ้าด้านล่าง ซึ่งมีอาจารย์สุนทร วิไล เป็นผู้ออกแบบ สำหรับรูปแบบพุทธลักษณะของพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง จะมีลักษณะคงเหมือนพระพทธวจนะปัญญาทุกประการ โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ พระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะเคลือบทอง เนื้อโลหะรมดำ และพระพุทธรูปขนาดเล็ก ขนาด 1.5 ซม. เนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อนวโลหะ

พิธีเททองหล่อพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง
พิธีเททองหล่อพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง
พิธีเททองหล่อพระพุทธวจนะปัญญาองค์จำลอง