590109usr 01 11zon

ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ-จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ-จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

        กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา สังกัดกองงานผู้บริหาร ร่วมกับสำนักบรรณสารการพัฒนา ชมรมอาสาการพัฒนาชนบท สโมสรนักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ ได้ร่วมจัดโครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR) “ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ”

ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ-จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

         โดยดำเนินการรวบรวมเงินนำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสที่ประสบภัยหนาวและเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ให้แก่โรงเรียนบ้านนามน อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนักศึกษาชมรมอาสาการพัฒนาชนบท สโมสรนักศึกษา เป็นตัวแทนสถาบันนำไปมอบให้แก่เด็กชาวเขาโรงเรียนบ้านนามน และสมาคมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ ร่วมเป็นตัวแทนสถาบันนำสิ่งของไปมอบให้แก่เด็กชาวเขาโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 8-9 มกราคม 2559

ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ-จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ-จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน