590108usr 01 11zon

ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ-ผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี

ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ-ผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี

        กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา สังกัดกองงานผู้บริหาร ร่วมกับสำนักบรรณสารการพัฒนา ชมรมอาสาการพัฒนาชนบท สโมสรนักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ ได้ร่วมจัดโครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR) “ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ”

          โดยกลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ และสำนักบรรณสารการพัฒนา ได้ดำเนินการรวบรวมเงินบริจาคจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 และนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 15,244.75 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ-ผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี
ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ-ผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี