แสดงความยินดี 47 ปีการเคหะ

แสดงความยินดี 47 ปีการเคหะ

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนสถาบัน เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง “47 ปี การเคหะแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ