630214

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนภาษาจีน

 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปเรียนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (Huayu Enrichment Scholarship (HES) ประจำปี 2019 จากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน (Taiwan Ministry of Education)

          ได้แก่ นางสาวเลิศวิไล วรพันธ์พานิช และนางสาวพัชรินทร์ ไชยบุญเรือง นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว โดยทั้งสองได้รับทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีน ณ ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนภาษาจีน