581218 11zon

Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) เยือนสถาบัน

Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) เยือนสถาบัน

         เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2558 Prof. Dr. SUN Haiming และคณะผู้บริหารจาก Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบัน และลงนามในข้อตกลงโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง NIDA และ SUIBE พร้อมรับประทานอาหารค่ำกับผู้บริหารสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน