ร่วมงาน ครบรอบ 90 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ร่วมงาน ครบรอบ 90 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 90 ปี ภายใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ วิทยุกระจายเสียง”

          พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมี คุณพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร