630226 10

เปิดโครงการ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ “ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ” (Government Innovation Lab) ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ NIDA Hub ชั้น G อาคารบุญชนะ อัตถากร

          โดยภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “Universities as Sources for Public Sector Innovation” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ , รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล , อ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี และคุณพอฤดี คลังกรณ์ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ สำนักงาน ก.พ.ร. ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “Concepts and Foundations of Design Thinking” โดย รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ และ รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาของโครงการ ในปีนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐร่วมกับ UNDP มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านงานบริการภาครัฐ และด้านหน่วยงานภาครัฐ

          คณะที่ปรึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับผิดชอบในส่วนของงานบริการภาครัฐ โดยจะร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (Innovation Team: iTeam) ดำเนินการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐโดยแบ่งตามประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ 1) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2) การให้บริการด้านที่ดิน 3) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ