630228

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21

 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

          โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต ผอ.หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หลักสูตรนานาชาติ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากร ซึ่งมีนักศึกษาจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21