630408 04

มอบหน้ากากอนามัยให้กับสถาบัน

  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 Mr.HONGBO DONG นักศึกษา English MBA รุ่น 11 ได้เดินทางมาส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,500 ชิ้น และ Medical Infrared Thermometer จำนวน 10 เครื่อง ให้กับสถาบัน

          โดยมี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ โดยทางสถาบันจะดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือต้องเดินทางมาปฏิบัติงานยังสถาบันตามความเหมาะสมต่อไป