610827 04

ร่วมงาน China-ASEAN Development and Governance Forum

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนสถาบัน เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม “China-ASEAN Development and Governance Forum” ครั้งที่ 1 ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2561 

ร่วมงาน China-ASEAN Development and Governance Forum
ร่วมงาน China-ASEAN Development and Governance Forum
ร่วมงาน China-ASEAN Development and Governance Forum
ร่วมงาน China-ASEAN Development and Governance Forum