630414 01

NIDA USR จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์

          เข้ามอบกล่องอะคริลิคป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 8 กล่อง ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 50 กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ NIDA USR ของกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกันโรค COVID-19 

          ในการนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ นักศึกษาเก่าคณะสถิติประยุกต์ และอดีตนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถิติประยุกต์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ออกแบบและอำนวยการผลิตกล่องอะคริลิคป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 50 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยจากการติดเชื้อ COVID-19