630601 02

อว. ลงนามความร่วมมือ MOU กับ 19 มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรเพิ่มทักษะรองรับงานหลังวิกฤต COVID-19

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี เข้าร่วมลงนามความร่วมมือผ่านทางระบบออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill/ Newskill) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 19 แห่ง ในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ที่ผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา , คุณสัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศฯ , ผู้บริหาร สป.อว และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงานการประชุมและร่วมงานออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเครือข่าย UniNet เป็นจำนวนกว่า 100 คน

          โดยโครงการฝึกอบรมที่จะจัดขึ้น ในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) นั้น จะเน้นเป็นหลักสูตรเพิ่มทักษะรองรับงานหลังวิกฤต COVID-19 ซึ่งสถาบันอุดมศึกษานำร่องทั้ง 19 แห่ง จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขภายใต้คุณภาพมาตรฐานตามกฏหมาย และเข้าสู่กระบวนการประเมินผลโครงการเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ โดย สป.อว.จะสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 14,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาคนได้กว่า 3,000 คน ภายในปี 2563 นี้

ที่มา https://www.ops.go.th/main/index.php/news-service/news-executive/2181-mou-19-covid-19?fbclid=IwAR1h7bQRaLGd9ymjTZ8DayObl0HAtjs41JHKYY6WqCbtHcfLiTOibGlqfq8