590104 11zon

มอบของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559

มอบของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559

         เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 นางสาวประภัตรา ปักกัดตัง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนสถาบันเดินทางไปมอบของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559 แด่ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัทไทยเบฟเวอเรจ เจ้าของบริษัทเบียร์ช้างและบริษัทในเครือ ผู้บริจาคเงินปรับปรุงห้องประชุมชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์