630122 01

กิจกรรมต้นเรื่องดีดี

สถาบันบัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมต้นเรื่องดีดีขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมของบุคลากรของสถาบัน ในการระดมความคิดเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ต่อผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน สถาบัน รวมถึงภาคประชาชนแวดล้อมสถาบัน โดยให้บุคลากรของสถาบัน เสนอความคิด และรวบรวมความคิดเห็น ความต้องการและความสนใจในประเด็นต่างๆ เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการกิจกรรมอื่นๆต่อไปโดยเริ่มการกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563