590105 11zon

รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

         เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คุณอรพิน เหตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดีเอ็น มีเดีย จำกัด (หนังสือพิมพ์ new 108) มอบกระเช้าและของที่ระลึกแด่ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ พร้อมทั้งผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” และนางสาวประภัตรา ปักกัดตัง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ณ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 1