590105 01 11zon scaled

International Student Farewell

International Student Farewell

         เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดงาน International Student Farewell ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ คือ 1. Dr. Mizanur Rahman 2. Dr. Mohammad Rezaul Karim 3. Dr. James Kwame Mensah 4. Dr. Oleg Shovkovyy 5. Dr. Ferdin Joe John Joseph 6. Miss Bai Lihua and 7. Mr. Zhao Lisheng

         โดยทั้งหมดสำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว และวิทยาลัยนานาชาติ และเดินทางมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในการนี้ รศ.ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบัน รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ ผู้อำนวยการ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ และให้เกียรติรับประทานอาหารกลางวันกับนักศึกษา และครอบครัว โดยทีมงาน OIA อำนวยความสะดวกในการจัดงานดังกล่าว