630624 02

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารสถาบัน เพื่ออธิบายถึงที่มา ชี้แจง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ องค์กรคุณธรรม ซึ่งมีแนวคิดในการนำพาสถาบันไปสู่องค์กรคุณธรรมโดยมีเป้าหมายให้สถาบันเป็นองค์กรคุณธรรมตามพระราชประสงค์การก่อตั้งสถาบัน

          โดยเน้นในเรื่องของการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาคส่วนของสถาบัน (Bottom up) คือให้บุคลากรทั้งหมดของสถาบันมีส่วนร่วมในการกำหนด “คุณธรรม 3 ประการ” ของสถาบัน โดยแบ่งบุคลากรของสถาบันออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเพื่อกำหนดคุณธรรม 3 ประการของแต่ละกลุ่ม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำคุณธรรมทั้ง 3 ประการของแต่ละกลุ่มมาสังเคราะห์ออกเป็น “คุณธรรม 3 ประการของสถาบัน” เพื่อที่จะถ่ายทอดคุณธรรม 3 ประการของสถาบันไปสู่กลุ่มทั้ง 4 กลุ่มเพื่อนำไปปฏิบัติตามบริบทของแต่ละกลุ่มต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมจะดำเนินการติดตามผลและประเมินผล ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์