630708 08

MOU GSTM NIDA – สมาคมภาษาเพื่อการศึกษา อาชีพและธุรกิจนำเที่ยว

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยคณะการจัดการการท่องเที่ยว จัดพิธีลงนามบันทึกขัอตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ สมาคมภาษาเพื่อการศึกษา อาชีพ และธุรกิจนำเที่ยว ณ ห้องสิริวัฒนภักดี อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          โดยความร่วมมือระหว่างกันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคล ในอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ร่วมสร้างการรับรู้และการยอมรับในวงวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำร่วมกันให้เป็นที่แพร่หลายในทุกภาคส่วนต่อไป