630722 01

แสดงความยินดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับหน่วยงานของสถาบันที่ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น รางวัล NIDA Quality Award ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ประกาศนียบัตร “Certificate AUN-QA Slot 3” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

แสดงความยินดี

รางวัลหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (NIDA Excellence Award 2019)

          เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในสถาบันยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งยกย่องชมเชยหน่วยงานของสถาบันที่มีผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการดีเด่น โดยแบ่งรางวัลออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ รางวัลหน่วยงานดีเด่นระดับคณะ และรางวัลหน่วยงานดีเด่นระดับสำนักและระดับกอง 

ผลการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (NIDA Excellence Award 2019) ดังนี้ 

1. รางวัล “หน่วยงานดีเด่นระดับคณะ” 

          เนื่องจากหลักเกณฑ์การตัดสิน กำหนดให้คะแนนของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ปรากฏว่า แต่ละคณะได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 ดังนั้น จึงไม่มีคณะที่ได้รับรางวัล

แต่ทั้งนี้ คณะที่ได้คะแนนการประเมินสูงสุด 4 อันดับ (เรียงตามลำดับคะแนน) ได้แก่ 

1) คณะสถิติประยุกต์

2) วิทยาลัยนานาชาติ

3) คณะการจัดการการท่องเที่ยว

4) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. รางวัล “หน่วยงานดีเด่นระดับสำนักและระดับกอง” จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

1) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท ได้แก่ สำนักบรรณสารการพัฒนา

2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท ได้แก่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท ได้แก่ กองบริการการศึกษา

4) รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ได้แก่ สำนักสิริพัฒนา

แสดงความยินดี

รางวัล NIDA Quality Award ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          สถาบันได้จัดทำโครงการ NIDA Quality Award ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะ/วิทยาลัย พัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อยกย่องและสร้างสิ่งจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ สามารถพัฒนาจนเป็นแบบอย่าง ถ่ายทอดและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานให้กับคณะ/วิทยาลัย 

ผลการตัดสินรางวัลโครงการ NIDA Quality Award ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศเกียรติคุณ) ได้แก่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ) ได้แก่ คณะสถิติประยุกต์

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ) ได้แก่ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

แสดงความยินดี

ประกาศนียบัตร “Certificate AUN-QA Slot 3”

          สถาบันได้รับการตรวจประเมินASEAN University Network – Quality Assurance    (AUN-QA) Slot 3 เมื่อวันที่ 21 – 23 กันยายน 2562 จำนวน 3 หลักสูตร สถาบันได้รับประกาศนียบัตร (Certification) จากสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Secretariat) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีอายุ 5 ปี (Valid until : 22 ตุลาคม 2567 )

          การรับรองคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA Slot 3

1. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   หลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Environmental Management 

2.  คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร  Doctor of Laws Program

3.  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตร Master of Public Administration 

          อนึ่ง สถาบันได้จัดสรรเงินรางวัลสำหรับหลักสูตรที่ผ่านการรับรองคุณภาพระดับสากล หลักสูตรละ 150,000 บาท