เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุน...กัมพูชา

เจาะลึก…โอกาสการค้าการลงทุน…กัมพูชา

เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุน...กัมพูชา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 12.30-16.00 น. ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา นิด้า จัดงานสัมมนาวิชาการโอกาสการค้าการลงทุนในอาเซียน เจาะลึกรายประเทศ “เจาะลึก…โอกาสการค้าการลงทุน…กัมพูชา” ณ ห้อง ประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา

เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุน...กัมพูชา

ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษจาก ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา นิด้า และการอภิปรายของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชาจำนวน 3 ท่านได้แก่ คุณพูลศักดิ์ คุณอุดม นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการค้าต่างประเทศ คุณวรทัศน์ ตันติมงคลสุข เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา คุณสิทธิโชค จตุรเจริญคุณ รองประธานบริษัท ที.เค. การ์เม้นท์ จำกัด ดำเนินรายการโดย ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ นิด้า ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

เจาะลึก...โอกาสการค้าการลงทุน...กัมพูชา