590118 11zon

ลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

        เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และ คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในการดำเนินการจัดทำบทความ บทวิเคราะห์หรือบทวิจัย และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้านเศรษฐศาสตร์

        รวมทั้งร่วมมือกันในการสนับสนุนด้านวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ต่อคณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วประเทศ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน