590120 11zon

เสวนาวิชาการ “รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์.. ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว”

        เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสมาคมทรัพย์สินทางปัญญา จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์… ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาแก่สังคม ณ ห้อง 201 อาคารสยามบรมราชกุมารี ภายในงาน มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก