630721 07

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน

  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

          โดยมี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา โดยภายในงานมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เพื่อร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์