630722nida

ประกวดตั้งชื่อ Co-Working Space

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอแสดงความยินดีกับ ‘นางสาวณภัทร์ชญาน์ โชติกาญจน์พัฒน’ นักศึกษาปัจจุบัน จากวิทยาลัยนานาชาติ (ICO) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดตั้งชื่อ Co-Working Space โดยให้ชื่อว่า “NIDA C-Space” 

          โดย ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศร อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจกรรมนักศึกษา ได้เป็นผู้มอบเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ประกวดตั้งชื่อ Co-Working Space