590122 01 11zon

National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) เยือนสถาบัน

National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) เยือนสถาบัน

        เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 Prof. Kiyotaka Yokomichi, Vice President และ Ms. Makiko Kaneda, Training Program Officer, International Liaison Office, National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน 

        พร้อมรับประทานอาหารค่ำกับผู้บริหารสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน